Statuten en Huishoudelijk Reglement

STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Oud-leerlingenvereniging “Myrakel”. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 2. Doel
De vereniging heeft ten doel: het in stand houden en bevorderen van de vriendschapsbanden tussen oud-leerlingen en (oud)-leraren/personeelsleden van het St Nicolaaslyceum en de voormalige St PIUS MMS/HAVO te Amsterdam en het bevorderen van de goede betrekkingen van haar leden met het St Nicolaaslyceum. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het uitgeven van een periodiek en het organiseren van bijeenkomsten.

Artikel 3.  Duur
De vereniging is opgericht op tweeëntwintig februari negentienhonderd negenentachtig en duurt voor onbepaalde tijd voort.

Artikel 4. Leden
1. Gewone leden en ereleden zijn leden, zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor oud-leerlingen, en (oud)-leraren of personeelsleden van genoemde scholen.
3. De vereniging en haar leden onderstrepen de gelijkheid van alle oud-leerlingen van genoemde scholen ongeacht type onderwijs en het al dan niet behalen van een diploma.
4. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd op grond van de omstandigheid dat hij/zij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

Artikel 5
De vereniging kent voorts begunstigers. Begunstiger is hij/zij die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij/zij steunt de vereniging met een financiële bijdrage.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door het lid; deze kan te allen tijde geschieden zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
c. opzegging door het bestuur, namens de vereniging; deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting; deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
e. vermissing, wanneer het desbetreffende lid nalaat een adreswijziging door te geven en het lid niet door het bestuur getraceerd kan worden.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit is onherroepelijk.

Artikel 7. Schorsing
1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen
1. Onverminderd het overigens bij de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk reglement bepaalde hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.
2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 9. Bestuur
De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur.

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
2.  Nieuwgekozen bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun verkiezing. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
4. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door, het bestuur voorgenomen algemene vergadering.

Artikel 11
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, door de secretaris.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 12. Vertegenwoordiging 
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid volmacht verstrekken aan één zijner leden of aan een door het bestuur benoemde functionaris.

Artikel 13. Algemene Vergaderingen
1. Ten minste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering) De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2.  Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer de voorzitter dit bepaalt of krachtens besluit van het bestuur. De voorzitter is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht indien ten minste tien leden, dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn eentiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen. Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van de vergadering aan te wijzen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de vergadering zal leiden. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Ieder lid, dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 4, heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
5. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
6. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
7. In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk reglement niet voorziet/voorzien, beslist de algemene vergadering.

Artikel 14
De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
1. de samenstelling van het bestuur in de komende periode;
2. het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
3. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
4. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
5. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
6. vaststelling van de begroting.
De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, die aan de leden wordt toegezonden, ten minste vijftien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering.

Artikel 16
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Ongeldig uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter met instemming van de algemene vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement
1. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden na de algemene vergadering terstond op de website gepubliceerd en bij eerstvolgende gelegenheid aan alle leden gestuurd.

Artikel 18. Statutenwijziging
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Ten minste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het verenigingenregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vereniging haar statutaire vestigingsplaats heeft, door te geven.

Artikel 19. Ontbinding van de vereniging
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 eveneens van overeenkomstige toepassing.

Deze statuten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2006.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Het verenigingsjaar
a. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
b. Tenzij anders vermeld loopt een nieuw lidmaatschap gelijk met het verenigingsjaar.
c. Het lidmaatschap wordt aan het einde van het verenigingsjaar stilzwijgend verlengd.

2. Boekjaar
a. Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar.
b. Bij wijziging van het voorgaande lid loopt het eerste boekjaar waarover de wijziging van kracht is van de oude begindatum tot de nieuwe einddatum.

3. Activiteiten
a. Het bestuur organiseert namens de leden van de vereniging enkele activiteiten.
b. De betreffende activiteiten zijn
     i. Het uitgeven van een blad.
     ii. Het in stand houden en onderhouden van een website.
     iii. Het in samenwerking met het St Nicolaaslyceum organiseren van een vijfjaarlijkse reünie.
c. Wanneer het bestuur geen mogelijkheid ziet om een van de in het voorgaande lid benoemde activiteiten uit te voeren doet zij een beroep op de leden van de vereniging.
d. Wanneer het beroep op de leden geen mogelijkheid biedt aan het Bestuur om de activiteit alsnog te organiseren roept het Bestuur binnen twee maanden een extra algemene ledenvergadering bijeen.
e. De in het voorgaande lid genoemde algemene ledenvergadering neemt bij meerderheid besluiten over het opschorten van activiteiten en de directe en indirecte gevolgen, die de betreffende opschorting met zich meebrengt.

4. Aansprakelijkheid
a. Bij het uitvoeren van activiteiten dient het Bestuur alle voortvloeiende aansprakelijkheden bij derden onder te brengen door
     i. De aansprakelijkheid voor de aanwezigheid en veiligheid van leden en niet-leden bij de instelling te leggen, die onderdak biedt aan de betreffende activiteit.
     ii. De aansprakelijkheid voor handelingen c.q. het nalaten van deelnemers (leden en niet-leden) aan een activiteit bij de betreffende deelnemers te laten.
     iii. Overblijvende aansprakelijkheid voor zover economisch haalbaar te verzekeren.
b. Overblijvende risico’s en aansprakelijkheden waaronder het zakelijk risico van mogelijk verlies op kosten en baten van een activiteit berust bij de vereniging met dien verstande
    i. Dat tekorten ten laste komen van de financiële reserves van de vereniging.
    ii. Danwel rentelasten van een lening ter dekking van het verlies ten laste komen van de jaarlijkse inkomsten van de vereniging.
    iii. Dat het Bestuur, onverminderd het bij wet gestelde, na het afleggen van verantwoording gevrijwaard is van persoonlijke aansprakelijkheid.
    iv. Dat in voorkomende gevallen de leden van de vereniging in gezamenlijkheid aansprakelijk zijn voor de ontstane tekorten. 

5. Soorten lidmaatschappen
a. Aan personen of instellingen kan op besluit van het Bestuur een “prodeo” lidmaatschap toegekend worden. Dit lidmaatschap omvat slechts de kosteloze toezending van het periodiek. Aan een “prodeo” lidmaatschap kunnen geen verdere rechten ontleend worden.
b. Het normale lidmaatschap staat open voor oud-leerlingen, docenten/personeelsleden en oud-docenten/personeelsleden van de in artikel 2 van de Statuten genoemde scholen.

6. Aanmelding lidmaatschap
a. Aanmelding geschiedt door het invullen van het betreffende formulier op de website, of door een e-mail, telefoongesprek of door een brief aan de vereniging of door mondelinge mededeling.
b. Namens het bestuur wordt aan het lid medegedeeld of zijn/haar aanvraag voor lidmaatschap gehonoreerd wordt.
c. Bij positief besluit wordt medegedeeld op welke wijze het nieuwe lid zijn/haar contributie moet voldoen en worden –indien van toepassing- periodieken, die eerder in het verenigingsjaar zijn verschenen aan het nieuwe lid toegezonden.
d. Bij negatief besluit wordt het aspirant lid hiervan namens het bestuur met vermelding van reden op de hoogte gesteld.

7. Contributie
a. De hoogte van de contributie wordt per soort lidmaatschap jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
b. Voor het in Artikel 5 lid b genoemde lidmaatschap geldt dat de contributie verschilt voor leden die een machtiging tot jaarlijkse incasso afgeven en leden zonder machtiging.
c. Bij vooruitbetaling van meerdere verenigingsjaren geldt het dan geldende tarief ongeacht toekomstige wijzigingen.
d. Wanneer het Bestuur een nieuw lid een lidmaatschap van een gedeelte van het verenigingsjaar aanbiedt, bepaalt zij een tarief naar rato van het tarief voor een vol verenigingsjaar.
e. De contributie is bij aanvang van het lidmaatschap verschuldigd.
f. De contributie van een lopend lidmaatschap is per begin van het verenigingsjaar verschuldigd.
g. Wanneer het Bestuur blijkt dat de incasso van de contributie van een lid die een machtiging heeft afgegeven niet tot definitieve bijschrijving van het bedrag geleid heeft, vervalt de machtiging en is het betreffende lid het bedrag verschuldigd zoals vastgesteld als contributie zonder machtiging.

8. Opzegging van het lidmaatschap
a. Een lid kan opzeggen door een e-mail, telefoongesprek, een brief aan de vereniging of door mondelinge mededeling.
b. Een opzegging geldt per einde van het lopende verenigingsjaar, tenzij in de opzegging sprake is van “per heden” of “per onmiddellijk”, dan geldt zij per datum van ontvangst.
c. In alle in lid b genoemde gevallen is de contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
d. Als er ook na betalingsverzoek sprake is van achterstallige contributie, dan wordt deze conform artikel 9 van het Huishoudelijke Reglement afgehandeld.

9. Schulden
a. Wanneer leden of niet-leden één of meer verschuldigde bedragen niet aan de vereniging hebben doen toekomen wordt het totaalbedrag als schuld van het betreffende lid aangemerkt.
b. Het Bestuur is gerechtigd een lid of niet-lid met een aangemerkte schuld deelname aan een activiteit te onthouden.

10. Privacy
De vereniging beschikt over gegevens van leden en niet-leden en hanteert de volgende privacy gedragsregels:
a. Namen van oud-leerlingen mogen alleen maar genoemd worden in het openbare deel van internet als er sprake is van publicatie in een van de media, danwel dat verondersteld mag worden dat de informatie ook via andere openbare bronnen opvraagbaar is.
b. Van een oud-leerling, die géén lid van de vereniging is, wordt in het afgesloten deel van het web alleen gegevens getoond zoals, naam, geslacht en periode op school.
c. E-mail adressen van oud-leerlingen zijn (via het openbare deel van internet) alleen op te zoeken als deze door de betreffende persoon in het gastenboek zijn opgegeven of wanneer expliciet door de betreffende persoon is toegestaan het e-mail adres beschikbaar te stellen.
d. Adresgegevens en telefoonnummers worden niet gepubliceerd. Ze zijn opvraagbaar bij het Bestuur.
e. Oud-leerlingen, die dat kenbaar maken, worden aangemerkt als “wenst geen contact met Myrakel en/of andere oud-leerlingen”.
f. De inhoud van de SNeLbinder en de inhoud van het afgesloten web wordt beschouwd als informatie, die in de beperkte kring van leden van de vereniging beschikbaar gemaakt is.
g. Het is niet toegestaan met informatie (namen, fotomateriaal e.d.) uit het voorgaande punt naar buiten te treden of dit aan derden te verstrekken.
h. Bij overtreding van het voorgaande punt is de vereniging niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade door derden.
i. De vereniging is er niet aan gehouden aan te tonen of een gebruiker van haar website wel of geen misbruik heeft gemaakt van de aanwezige gegevens.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2006.

error: Content is protected !!
Scroll naar boven